Tag: Chương trình Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo

Chương trình Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo – Châu Âu hè 2016

Chương trình Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo – Châu Âu hè 2016

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ tổ chức hoạt động “THẬP CHỈ LIÊN TÂM” khắp châu Âu trong thời gian từ ngày 11/06/2016 đến ngày 10/09/2016. GIẢNG VIÊN Dư Quang Châu.