Kết quả chữa đau cổ gáy tại lớp học Y mao mạch TCLT, Hà Nội