Điếc 3 năm, Danh y Đất Việt chữa nghe được ngay, chùa Vĩnh Nghiêm, SYDNEY 2017