Liệt bên trái, rối loạn ngôn ngữ ?

Rối loạn ngôn ngữ sau tai biến, liệt bên trái, bên trái là do tổn thương bán cầu não phải, bán cầu não phải là trung tâm màu sắc, không liên quan ngôn ngữ. Học viên được bác sĩ Dư Quang Châu hỗ trợ điều chỉnh ngay tại lớp học Thập Chỉ Liên Tâm.