Điều chỉnh đau Thần kinh toạ bằng Thập Chỉ Đạo

Đau thần kinh tọa đi vẹo người, loáng cái nhẹ ngay:  Hãy xem Bác sĩ Dư Quang Châu chữa cho học viện Thập Chỉ Liên Tâm ngay trong lớp học theo đường link:  https://www.youtube.com/watch?v=AWXJ2BOc-wY